Hoppa till innehåll

Byggprojekt

Vi satsar framåt! 2030 ska vi äga och förvalta 3500 lägenheter, framförallt genom nyproduktion av egenägda fastigheter. Nedan har vi listat våra kommande byggprojekt.

Västra Gibraltargatan – 300 lägenheter

Tillsammans med Göteborgs Stad, Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB, Trollängen Bostad AB, JM och Okidoki planerar vi att utveckla randzonen vid Gibraltargatans västra sida till en bättre, intressantare och mer spännande plats för alla. Detta genom att utveckla vackra, klimatsmarta och gröna byggnadsverk. Q1 2021 startade detaljplanarbete med SBK plan.

 

Gibraltarvallen: Akademiska Hus utvecklar
Studentbostadskvarteret MIRA – 250 lägenheter

Akademiska Hus utvecklar ett stort detaljplaneområde på Campus Johanneberg i Göteborg. I området ingår ett studentbostadskvarter – MIRA.  Akademiska Hus samarbetar med Chalmers studentbostäder när det gäller Studentbostäderna. Byggnadsnämnden tillstyrkte hela detaljplanen i sitt sammanträde i november 2021 och kommunfullmäktige har antagit detaljplanen. Akademiska Hus har startat sin projektering och vår bedömning är att en första etapp omfattande infrastruktur och upphandling av entreprenörer kan starta upp Q2/Q3 2024. Akademiska Hus och Chalmers Studentbostäder arbetar nu med att ta fram ett LOI, med syftet att Chalmers Studentbostäder ska blockförhyra fastigheten MIRA från Akademiska Hus.  Hela studentbostadsprojektet MIRA beräknas preliminärt kunna stå klart för inflyttning senast under vid årsskiftet 2027/2028. Projektet kommer resultera i ett varierat utbud av lägenhetstyper för studenter.

Länk till karta Chalmers Tvärgata

Länk till karta Gibraltarvallen


 

Holtermanska nyexploatering –  300-350 lägenheter, BMSS och lokaler

Vi planerar att bygga mellan 300- 350 lägenheter  i ett klimatsmart och grönt projekt med en fin gestaltning  vid huvudentrén till Chalmers. Plankontorets planhandlingar med planbestämmelser är klara. Kommunfullmäktige antog detaljplanen under 28 mars. 2023. Arbete med revidering av vår förstudie planeras till i Q1. 2023. Preliminär lagakraftvunnen detaljplan, om den inte överklagas förväntas under Q2.2023.
Om detaljplanen överklagas under ca 1 år, förväntas detaljplanen vinna lagakraft under Q2.2024. Hela projektet planeras i bästa fall kunna stå klart under Q1.2027 och vi strävar mot etappvis inflyttning i de olika husen.

Länk till karta

Tornet på Emilsborg – 100 lägenheter

Vi planerar att exploatera student bostadsområdet vid Emilsborg med nya studentlägenheter inne på gården, utan att ta bort de befintliga kvaliteterna på gården. Byggnadsnämnden( BN) beslutade i december 2021 i sammanträde att anta förslag till startplan för 2022, där vårt projekt tornet vid Emilsborg ingår. Göteborgs Stad har i samverkan med Chalmers Studentbostäder beslutat att flytta planstart till år 2024. Preliminärt färdigställande av projektet beräknas till årsskiftet 2027/2028.